Stabilizacja gruntów

Stabilizacja gruntów

Przez stabilizację gruntu spoiwem hydraulicznym  w technologii „in situ” należy rozumieć zwiększenie w sposób trwały wytrzymałości gruntu naturalnego na oddziaływanie ruchu i warunków atmosferycznych przez zastosowanie chemicznych metod wzmacniania. Stabilizacja taka jest z tego powodu często określana stabilizacją chemiczną.

Grunty można stabilizować przez zastosowanie następujących spoiw:

  • stosowanie domieszek cementu, wapna, wielkopiecowego żużla granulowanego lub aktywnych popiołów lotnych (w celu zwiększenia nośności gruntu),
  • stosowanie domieszek bitumu (w celu zabezpieczenia gruntu przed działaniem wilgoci i zwiększenia nośności),
  • stosowanie specjalnych związków chemicznych (w celu zwiększenia nośności gruntu).

Wzmacnianie gruntu w podłożu przez mieszanie z różnymi dodatkami stanowi proces ulepszania, przekształcający grunt niespoisty lub spoisty w podłoże odznaczające się odpowiednią nośnością oraz odpornością na działanie wody i mrozu

Do przeprowadzenia prac stabilizacyjnych firma BETON SYSTEM używa specjalistycznych maszyn tzw. recyklerów (frezarko-mieszarki), rozściełaczy spoiw (maszyny dawkujące odpowiednią ilość spoiwa), cystern – polewaczek, oraz standardowych maszyn – równiarek i walców.

Dzięki zastosowaniu wzmocnienia podłoża metodą mieszania z dodatkami, uzyskuje się kilkakrotnie zwiększenie nośności granicznej podłoża i poprawienie jego modułu sprężystości.

Metodę wzmacniania gruntów podłoża przez mieszanie ich z rożnymi spoiwami można stosować dla większości gruntów z wyłączeniem gruntów organicznych. Ponadto stabilizacja gruntu rodzimego jest nieporównywalnie tańsza niż wymiana gruntów nienośnych.

REALIZACJE